Tessaradomidae Jullien, 1903

The family includes the genera:

  1. Beisselina
  2. Gastropella (Now in Porinidae)
  3. Pachydermopora
  4. Pachythecella
  5. Pavobeisselina
  6. Pseudobathystomella
  7. Sendinopora
  8. Smithsonius
  9. Tessaradoma
  10. Uzbekipora (Systematic position uncertain)
 
[Smithsonius striatus] Tessaradoma boreale
Smithsonius striatus
(Thanks to Dennis Gordon and NIWA.)
Tessaradoma boreale
(Thanks to B. Berning)

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 26/1/2017
Modified on 8/10/2018
Modified on 12/3/2019
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/tessaradomidae/index.html