Otomicropora Gordon, 2014

Type species: Otomicropora otus Gordon, 2014

This genus includes the species:

Otomicropora otus Gordon, 2014 Recent South Pacific - New Zealand WoRMS 761085
[Otomicropora otus]
Otomicropora otus
(thanks to Dennis Gordon, NIWA)

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 5/05/2014
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/microporidae/otomicropora.html