Rozhnovites Gorjunova, 2005

Type species: Rozhnovites limatus Gorjunova, 2005

This genus includes the species:

  1. Rozhnovites annulatus
  2. (Eichwald, 1860) Ordovician Russia, Estonia WoRMS 1413580
  3. Rozhnovites limatus
  4. Gorjunova, 2005 Ordovician Llanvirn Russia Leningrad WoRMS 1407930
 

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 18th April 2005
Modified on 21/6/2020 (Added WoRMS links)
This URL is http://bryozoa.net/trepostomatida/ralfimartitidae/rozhnovites.html