Amynaskolia Figuerola, Gordon & Cristobo, 2018

Type species: Amynaskolia foramina Figuerola, Gordon & Cristobo, 2018

This genus includes the species:

Amynaskolia foramina Figuerola, Gordon & Cristobo, 2018 Recent Southwest Atlantic WoRMS 1055885
 

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 24/1/2018
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/smittinidae/amynaskolia.html