Oppiphorina Gordon & d'Hondt, 1997

Type species: Hippoporina epaxia Gordon, 1984

This genus includes the species:

  1. Oppiphorina epaxia
  2. (Gordon, 1984) Recent New Caledonia, Kermadec Ridge WoRMS 472022
  3. Oppiphorina powelli
  4. (Gordon, 1989) Recent South Pacific - New Zealand WoRMS 573184
[Oppiphorina epaxia]
Oppiphorina epaxia
(Thanks to Dennis Gordon, NIWA)


Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 3/09/2014
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/phorioppniidae/oppiphorina.html