Semifenestella Nekhorosheva, 1989

Type species: Fenestella kurjensis Nekhoroshev, 1948

This genus includes the species:

Semifenestella acuticarinata Nekhorosheva in Nekhorosheva & Lakhov, 1989 Early-Middle Devonian Russia Novaya Zemlaya
Semifenestella auzykensis Nekhorosheva, 2011 Early Devonian Uzbekistan
Semifenestella cyvolkoi Nekhorosheva in Nekhorosheva & Lakhov, 1989 Early-Middle Devonian Russia Novaya Zemlaya
Semifenestella granulatum Nekhorosheva in Nekhorosheva & Lakhov, 1989 Early-Middle Devonian Russia Novaya Zemlaya
Semifenestella kurjensiformis (Nekhoroshev, 1977) Middle Devonian Givetian Russia
Semifenestella kurjensis (Nekhoroshev, 1948) Middle Devonian Givetian Russia Altai
Semifenestella merishkorica Nekhorosheva, 2011 Middle Devonian Uzbekistan
 

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 23/04/2015
This URL is http://bryozoa.net/fenestrida/semicosciniidae/semifenestella.html