Semifenestella Nekhorosheva, 1989

Type species: Fenestella kurjensis Nekhoroshev, 1948

This genus includes the species:

 1. Semifenestella acuticarinata
 2. Nekhorosheva in Nekhorosheva & Lakhov, 1989 Early-Middle Devonian Russia Novaya Zemlaya
 3. Semifenestella auzykensis
 4. Nekhorosheva, 2011 Early Devonian Uzbekistan
 5. Semifenestella cyvolkoi
 6. Nekhorosheva in Nekhorosheva & Lakhov, 1989 Early-Middle Devonian Russia Novaya Zemlaya
 7. Semifenestella granulatum
 8. Nekhorosheva in Nekhorosheva & Lakhov, 1989 Early-Middle Devonian Russia Novaya Zemlaya
 9. Semifenestella kurjensiformis
 10. (Nekhoroshev, 1977) Middle Devonian Givetian Russia
 11. Semifenestella kurjensis
 12. (Nekhoroshev, 1948) Middle Devonian Givetian Russia Altai
 13. Semifenestella merishkorica
 14. Nekhorosheva, 2011 Middle Devonian Uzbekistan
 

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 23/04/2015
This URL is http://bryozoa.net/fenestrida/semicosciniidae/semifenestella.html