Neohemitrypa Schastlitseva, 2001 in Morozova

Type species: Neohemitrypa variofenestrata Schastlitseva, 2001

This genus includes the species:

Hemitrypa karagandensis (Nekhoroshev, 1953) Carboniferous Mississippian Tournaisian Kazakhstan
Neohemitrypa nativa (Yaroshinskaya, 1968) Devonian Emsian Russia
Neohemitrypa polytuberculata (Orlovski, 1961) Devonian Lochkovian-Eifelian Russia
Neohemitrypa triangularis (Nekhoroshev, 1960) Devonian Russia
Neohemitrypa variofenestrata Schastlitseva, 2001 Devonian Czech Rep.
 

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Modified on 29/10/2015
This URL is http://bryozoa.net/fenestrida/fenestellidae/neohemitrypa.html