Saevitella Bobies, 1956

Type species: Saevitella inermis Bobies, 1956

This genus includes the species:

Saevitella brevis Moissette, 1988 Neogene Miocene Messinian Algeria
Saevitella inermis Bobies, 1956 Miocene Austria
Saevitella peristomata (Waters, 1899) Recent Atlantic Madeira
Saevitella renemai Di Martino & Taylor, 2015 Neogene Miocene Burdigalian Indonesia Kalimantan
[Saevitella inermis]
Saevitella inermis
(thanks to Dennis Gordon and NIWA).

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 25/09/2015
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/hippopodinidae/saevitella.html