Stoliczkella Zágoršek & Gordon, 2014

Type species: Eschara (Flustrina) subovata Stoliczka, 1862

This genus includes the species:

Stoliczkella crenatula (Stoliczka, 1862) Paleogene Oligocene Germany
Stoliczkella subovata (Stoliczka, 1862) Paleogene Oligocene Germany


Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 5/01/2015
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/bryocryptellidae/buchneria.html