Stoliczkella Zágoršek & Gordon, 2014

Type species: Eschara (Flustrina) subovata Stoliczka, 1862

This genus includes the species:

  1. Stoliczkella crenatula
  2. (Stoliczka, 1862) Paleogene Oligocene Germany
  3. Stoliczkella subovata
  4. (Stoliczka, 1862) Paleogene Oligocene Germany


Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 5/01/2015
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/bryocryptellidae/buchneria.html