Matyashegyella Zágoršek, 2001

Type species: Matyashegyella aubrechti Zágoršek, 2001

Placed in the Aspidostomatidae provisionally (Taylor, Martha & Gordon, 2018)

This genus includes the species:

Matyashegyella aubrechti Zágoršek, 2001 Tertiary Hungary WoRMS 1404806

[Matyashegyella aubrechti]
Matyashegyella aubrechti

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 25th March 2002
Modified on 4/7/2018 (transferred to Aspidostomatidae)
Modified on 8/6/2020 (Added WoRMS links)
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/aspidostomatidae/matyashegyella.html